Park Tromptuinen, Dordrecht

buroblad
PDF

opdrachtgever

  • Gemeente Dordrecht

planteam

  • Paul Kersten
  • Ernst van Rijn
  • Jakob Grambow
  • Tom Raats
  • Remco Bangma

ontwerp

2019

oplevering

circa 2022

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer groen op straat
De aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg maakt het mogelijk om de Trompweg in Dordrecht te transformeren van een drukke verkeersweg naar een autovrij park. Eerder ontwierp wUrck de woningen die aan dit park komen te staan, nu ook het park zelf. Een uitgelezen kans voor een perfecte symbiose.

Transformatie
De wijk Wielwijk in Dordrecht ondergaat momenteel een ingrijpende transformatie. Woningen gelegen aan de Trompweg zijn gesloopt. Door de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg aan de westkant van het plangebied kan de Trompweg worden afgesloten voor autoverkeer en het gebied tussen de nieuwe randbebouwing worden ingericht als park. Dit park staat aan de zuidkant in verbinding met het Wielwijkpark en aan de noordkant met het wijkcentrum Admiraalsplein. Daarmee wordt Park Tromptuinen een belangrijke groene schakel op wijkniveau, als verbindend element tussen noord en zuid, maar ook als verblijfsgebied voor de omliggende woningen.

Uitgangspunten
Om te zorgen dat Park Tromptuinen een functie krijgt voor de hele buurt – en niet slechts voor de nieuwe woningen aan weerszijden van het park – is veel aandacht besteed aan de doorwaadbaarheid en de aansluiting op de bestaande stadsstructuur. Een doorgaande fiets-/wandelroute is het centrale element in het park en verbindt het wijkcentrum met het Wielwijkpark. Dit centrale pad dient als kralensnoer voor speel- en ontmoetingsplekken. Loodrecht op deze as wordt gezorgd voor goede aansluitingen op de buurten aan weerszijden van de parkzone. Een tweede centraal element is water. Water en hemelwaterafvoer worden zoveel mogelijk zichtbaar gemaakt.

Materialisering
Voor de materialisering van Tromptuinen wordt aansluiting gezocht bij de omgeving. Het lichte asfaltpad vanuit het Wielwijkpark wordt doorgetrokken. Voetpaden voor de nieuwbouwwoningen en in het verlengde vanuit de woonwijk sluiten aan bij de hier gebruikte betontegels. Dit zorgt voor een goede verankering van de omliggende woningen met het park. Speelplekken hebben een natuurlijke valondergrond, zoals schoorsnippers.

Via grijze betonen trapelementen is op twee plekken het water bereikbaar en ervaarbaar gemaakt. Aan de noord- en zuidkant van het centraal gelegen plein dienen deze trappen ook als zitelement aan het water.

De keerconstructie ter hoogte van de waterpartij bij het centrale plein is gemaakt met geogrid. De geogridconstructie wordt bekleed met gestapelde Bioblocks en afgedekt met een Cortenstalen deksloof. Begroeid met varens zijn de Bioblocks nog goed zichtbaar en verhogen met dit natuurlijke beeld het contrast met de trappartijen aan het water.

Afwatering
De hemelwaterafvoer maakt onderdeel uit van het grotere systeem Wielwijk. Het water blijft zolang mogelijk zichtbaar: het wordt opgevangen, vervolgens gebufferd, zo mogelijk geïnfiltreerd en dan afgevoerd in zuidelijke richting naar de vijver van het Wielwijkpark. De waterpartij aan het Admiraalsplein wordt door middel van een reeds aanwezige duiker verbonden met Park Tromptuinen.

Hemelwater vanaf de daken wordt ondergronds verzameld. Aan de kanten waar de nieuwbouw grenst aan de waterpartij en niet door het fietspad is gescheiden, wordt het hemelwater via een opborrelkolk weer naar maaiveldhoogte gebracht en via molgoten oppervlakkig naar de centrale waterpartij geleid. Aan de tegenoverliggende kant wordt het hemelwater via een ondergronds verzamelriool naar een Cortenstalen spuwer geleid en komt zo in de waterpartij terecht. De molgoten zijn gemaakt van hergebruikt Zweeds graniet uit de bestaande wijk. Ze structureren het plein en leiden zo de verschillende verkeerstromen van fietsers en voetgangers.

Groen
De bestaande waardevolle bomen aan de noordwestkant worden zoveel mogelijk gehandhaafd. De nieuwe bomen sluiten qua soort aan op het bomenassortiment van het Wielwijkpark. Onder de bomen is gras met een aantal bloemenvelden met voorjaarsbloeiers, zoals narcissen of krokussen. Deze kunnen na het bloeien worden afgemaaid. De oevers van de waterpartij hebben een natuurlijke uitstraling. Aan de kant van het fietspad is een plasdrasberm met beschoeiing, bloemrijk beplant met gele lis en kattenstart. De andere kant heeft eveneens natuurvriendelijke oevers met lisdoddenbeplanting en elzenbosjes op een flauw talud. De twee soorten oeverbeplanting zorgen voor een aantrekkelijk en (bio-)divers woon- en leefklimaat.

Spelen en ontmoeten
Op basis van het kralensnoermodel van het Wielwijkpark ontstaat langs het fietspad een reeks van bijzondere plekken. Het plein ter hoogte van de Piet Heynstraat is de centrale ontmoetingsplek met grote zitbanken. Via trappartijen aan de noord- en zuidkant is het waterniveau bereik- en beleefbaar.

Op twee plekken langs het fietspad komen speelplekken. Deze speelplekken worden van het fietspad afgeschermd door een beukenblokhaag. De houten speeltoestellen ondersteunen het natuurlijke karakter van de wijk. Bij de noordelijke speelplek is ook ruimte voor een pannaveld. In het zuidelijke gedeelte van de waterpartij is nog een avontuurlijke speelvoorziening opgenomen: via trappen tot net boven het waterniveau is een trekvlot te bereiken.

Verlichting
De energiezuinige LED-verlichting zorgt, door precieze afstemming van de armaturen, dat lichtvervuiling en overlast voor bewoners en dieren wordt voorkomen. In het plangebied wordt de gekozen armatuur van het Wielwijkpark doorgezet. Deze paaltopper wordt enkelzijdig langs de stoep en het fietspad toegepast. Op het centrale plein is ruimte voor bijzondere verlichting, die helpt om de ruimte te definiëren en die gebruikers stuurt en leidt.

gerelateerde projecten

Tromptuinen

Dordrecht