A1 Bloemendalerpolder, Muiden Weesp

buroblad
PDF

opdrachtgever

  • Atelier Rijksbouwmeester

planteam

  • Gijs Wolfs
  • Paul Kersten
  • Danli Sheng
  • Jakob Grambow
  • Mieke van der Arend

ontwerp

2008

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

De kunst van het integreren
Het is niet ongebruikelijk dat in complexe gebiedsontwikkelingen verschillende overheden, adviesbureaus en marktpartijen behoorlijk langs elkaar heen werken. Terwijl een integrale visie op de opgave voor alle partijen goed uit kan pakken.

Sturen op een integrale ruimtelijke kwaliteit
In de afgelopen jaren is door het Projectbureau Bloemendalerpolder (gemeenten Muiden en Weesp) en door Rijkswaterstaat op consciëntieuze wijze, maar als separate projecten, gewerkt aan de totstandkoming van respectievelijk een Masterplan voor de woningbouwlocatie en een wegontwerp voor de verbreding van de A1, inclusief aansluiting op de A9. Bij een poging tot integratie van beide projectontwerpen bleek de inpassing van de weginfrastructuur in het landschappelijk en stedenbouwkundig plan echter tot grote problemen te leiden. Het wegontwerp voor de A1 veroorzaakt een verkeersstructuur voor het onderliggend wegennet die moeilijk is te rijmen met de ruimtelijke uitgangspunten voor de Bloemendalerpolder, noch met de beoogde woonkwaliteit. Daarnaast leidden de ‘kale’ rekenresultaten uit het akoestisch onderzoek tot afschermende maatregelen die door alle partijen als ongewenst worden ervaren (tot 14 meter hoog).

Op verzoek van de Rijksadviseur voor de infrastructuur heeft wUrck een quick scan opgesteld waarbij is gezocht naar een samenhang in de onderzoeksthema’s verkeersstructuur en -ontwerp, geluidsbelasting en -afscherming en specifieke ontwerpoplossingen, steeds vanuit het geïntegreerde perspectief op verkeerskunde, stedenbouw en landschap. Hierbij is intensief samengewerkt tussen de verschillende belanghebbenden: Rijkswaterstaat, Atelier Rijksbouwmeester, V&W, VROM, Provincie Noord-Holland, Projectbureau Bloemendalerpolder en de diverse adviesbureaus die al eerder bij het project betrokken waren (Arcadis, Atelier Dutch en Goudappel Coffeng).

Van kleine terug naar grote schaal
Voordat is gekeken naar een optimalisatie van de ontwerpen zoals die er nu liggen is een stap terug gezet naar het structuurniveau van de auto-ontsluiting. Daarbij zijn varianten ontwikkeld waarvan het onderliggend wegennet op een meer vanzelfsprekende wijze deel uitmaakt van de ruimtelijke en functionele structuur van de regio en tegelijkertijd kwalitatieve kansen biedt voor de ontwikkeling van de woningbouwlocatie.

Vervolgens zijn, dankzij een constante wisselwerking tussen ontwerpvoorstellen en akoestische rekenresultaten, de hoogtes van de geluidsschermen nagenoeg gehalveerd (van 8 tot 14 meter naar 5 tot 6 meter). Daarbij is ook geëxperimenteerd met een zogenaamde coulissedemper; een geluidwerende constructie, deels gesloten en deels open, ter hoogte van het aquaduct onder de Vecht, waarbij traditionele schermen worden gecombineerd met een geluidwerende lichtdemper boven de weg en halfopen absorberende middenbermschermen.

De Rijksadviseur voor infrastructuur heeft de bevindingen uit deze studie in grote lijnen overgenomen in een advies aan de betrokken ministers.