Erasmusvaart, Westland – Den Haag

buroblad
PDF

opdrachtgever

 • Hoogheemraadschap van Delfland
 • Gemeente Westland
 • Gemeente Den Haag
 • Provincie Zuid-Holland

planteam

 • Paul Kersten
 • Laurien Korst
 • Antonis Athanasiou

ontwerp

2018-2019

oplevering

circa 2035

in samenwerking met

 • Rob Vrolijks
 • Planecologie
 • Debuco

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Groenblauwe Schakel
De verkenning van de Erasmusvaart is een wenkend perspectief voor een nieuwe groenblauwe vaarverbinding tussen Westland en Den Haag, een groenblauwe schakel van Wen naar Laak.

Groenblauw Netwerk
In het ontstaan van Westland en Den Haag is het spel van water en land bepalend geweest. In de recente geschiedenis is door de stedelijke expansie de wegenstructuur leidend geworden en werd de geomorfologische ondergrond minder belangrijk. Nu realiseren we ons echter dat door de verstedelijking de leefbaarheid sterk onder druk is komen te staan. Het versterken van het groenblauwe netwerk is een noodzakelijke stap om de regio leefbaar te houden.

Missing link
De Erasmusvaart staat al sinds het eind van de vorige eeuw op de kaart als een gewenste groenblauwe verbinding tussen Den Haag en Westland. Dit is zowel Haags als Westlands beleid en sluit aan bij de doelstellingen van de Provincie. Het is een wens van Hoogheemraadschap Delfland om een boezemverbinding inclusief ecologische verbindingszone te realiseren tussen de Holle Watering/Wenzone en Strijpwetering/Laak, voor mens èn dier. Met de Erasmusvaart wordt er een robuuste groenblauwe structuur toegevoegd met een belangrijke functie als vaarverbinding tussen Westland en Den Haag.

Vanuit vier regionale ambities zijn kansen en aandachtspunten geformuleerd voor de uitwerking van de Erasmusvaart: gebiedsopgaven, water/klimaat, groen/ecologie en recreatie/toerisme.

Transformatieprofiel
De Ontwerpverkenning zoomt in op het plangebied van de Erasmusvaart. Verschillende belangen worden verenigd in een concrete ontwerpuitwerking: een ‘Technisch Ontwerp’. Specifieke aandacht is er voor de afweging ecologie en recreatie. Doel van de Ontwerpverkenning is om een (technisch) haalbare inpassing van de Erasmusvaart te verkennen, waarbij verschillende belangen nader zijn afgewogen en uitgewerkt.

Een ecologische analyse van de huidige situatie (ecologische verbindingszone met knelpunten) en aanvullende eisen vanuit boezembeheer (medegebruik boezemkade) leiden tot een nieuw principeprofiel. Vanuit ecologisch advies wordt ingezet op nieuwe (natte) biotopen en worden specifieke plekken aangeduid voor recreatie. Middels verbeeldende profielen wordt inzichtelijk gemaakt hoe de Erasmuszone kan transformeren tot de Erasmusvaart, met kansen voor ecologie én recreatie. Er ontstaat zo meer ruimte voor recreatie, (natte) ecologie en gebiedsontwikkeling aan de veldzijde.

Ook is er aandacht voor stedenbouwkundige opgaven en kansen zoals de koppeling van de wijken Zuidwest en Erasmusveld. Zo transformeert de Erasmuszone van een anonieme stadsrand naar een stadsentree met een adres, waardoor de kloof tussen Zuidwest en Wateringen wordt gedicht.

Naar aanleiding van de verkenning heeft nog geen bestuurlijke besluitvorming plaatsgevonden.