Schermenvisie, Nederland

buroblad
PDF

opdrachtgever

  • Rijkswaterstaat

planteam

  • Paul Kersten
  • Harm Post
  • Laurien Korst

ontwerp

2015

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Naar een continu wegbeeld
Naar aanleiding van de voorgenomen sanering van locaties met veel geluidshinder langs spoor- en rijkswegen is een toetsingskader ontwikkeld voor de betrokken ingenieurbureaus.

Toetsingskader
De wijziging van de Wet Milieubeheer (SWUNG-I) heeft geleid tot de voorgenomen sanering van locaties met veel geluidshinder langs spoor- en rijkswegen. De sanering is opgenomen in het MIRT onder de naam ‘Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG)’. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de uitvoering van het MJPG langs het rijkswegennet.

Naar aanleiding van discussies over ruimtelijke kwaliteit binnen de ingenieursbureaus die de saneringsplannen opstellen, is een aanscherping van het bestaande rapport ‘Schermen met Visie’ gewenst. De doelstelling van de rapportage is het formuleren van een eenduidige set criteria voor inzet van ‘overwegende bezwaren van landschappelijke of stedenbouwkundige aard’ (wet milieubeheer), waarbij een referentie standaard wordt neergezet voor een ‘sober en doelmatig’ kwaliteitsniveau. Hiermee vormt het document een toetsingskader; een bindend uitgangspunt voor de ingenieursbureaus.

Onderdeel van de rapportage is een uitgebreide literatuurstudie, op basis waarvan een visie is geformuleerd. De focus van de Schermenvisie is de continuïteit van het wegbeeld door diverse landschappen. Het streven is een herkenbare, samenhangende, functionele grondtoon, waarbij aandacht wordt besteed aan de beleving vanuit de omgeving én van de weggebruiker. Kernwoorden zijn: sociale veiligheid, zicht en licht (vanuit omgeving) en beleving, continuïteit en het voorkomen van een gevoel van insluiting (vanuit de weggebruiker).